Trhy IKT a organizácia predaja AM Zadorozhny

Trhy IKT a obchodná organizácia AM Zadorozhnyi 2016

Plán prednášok 1. 2. 3. 4. Ciele a obsah kurzu Základné pojmy vývoja IKT História vývoja IKT Základy marketingového výskumu. Časť 1.

Ciele kurzu • Vytvoriť základné pojmy informačných a komunikačných technológií • Preveriť techniky Analýza trhu informačných a komunikačných technológií • posúdila aktuálne trendy vo vývoji informačných a komunikačných technológií rev • Zoznámte sa s obchodnými stratégiami • skúmať techniky riadenia predaja v IT spoločnosti

Prehľad I • Základné koncepcie trhu IKT. História vývoja trhu IKT. • uskutočňovanie prieskumu trhu v oblasti IKT. • Svetový a ruský trh s informačnými a komunikačnými technológiami. • Cenová formácia na trhu informačných a komunikačných technológií.

Prehľad II • Základné modely elektronického obchodovania. Charakteristika a štruktúra elektronického trhu. • Organizácia predaja v oblasti informačných a komunikačných technológií. • Súčasné trendy na trhu IKT. • Vybrané problémy v oblasti IKT.

Typická úloha I • Výber smeru vývoja spoločnosti (produktu) • Trendy vývoja trhu sú dôležité. Kde napríklad rozvinúť mobilnú službu (i.OS, Android)? Ktorý geografický segment je najzaujímavejší? • V prípade nesprávneho rozhodnutia môžete stratiť časť trhu v boji proti konkurencii.

Typický cieľ II • Vyberte firemný produkt. Napríklad systém CRM, technológie úložiska (SVN, GIT alebo TFS) pre firemné projekty, cloud služby alebo firemné produkty. • Je dôležitá segmentácia trhu, smer driftu podnikových produktov. • V prípade nesprávneho rozhodnutia: - - je ťažké komunikovať s partnermi, náklady na podporu infraštruktúry budú skvelé a kvalita nebude moderná. Spolu s ďalšími faktormi môže dôjsť k zníženiu efektívnosti spoločnosti, jej trhovej hodnoty.

Typický cieľ III • Hľadanie inovatívneho riešenia. • Je dôležité vedieť, na ktoré trendy je potrebné venovať osobitnú pozornosť? (Cloudové služby? Mobilné služby?...?). Aká je medzera riešenia, ktoré sa zvažuje. • V prípade nesprávneho rozhodnutia sa skutočný segment trhu realizovaného riešenia môže ukázať ako väčší, než sa plánuje.

Ďalšie typické úlohy 1. Vyberte si konkrétne riešenie v architektúre produktu. Povolenie v mnohých prípadoch napríklad dokáže, že musíte používať službu OAuth a autorizáciu prostredníctvom externých služieb. 2. Vyberte technológiu implementácie akéhokoľvek systému (PHP, Java,. Net, Python,...). Ovplyvní náklady na vývoj (primeranosť úlohy, náklady na zdroje), náklady na implementáciu, údržbu, hostingový systém. 3. Pozrite sa na projekt investícií. Posúďte perspektívy investičného projektu (trendy rastu trhu, prípadne regionálne) 4..........

Základné pojmy Trh je konkurenčná forma komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi. výmena tovaru podľa zákonov komoditného a komoditného obehu, súhrn transakcií na nákup tovaru a služieb.

Základné pojmy Štruktúra trhu Trhy sa klasifikujú podľa výmenných predmetov: tovar, služby, hlavné mestá, devízy, vedecký a technický trh, trh práce. Na priestorových a geografických dôvodoch: miestne, národné, regionálne a svetové. O mechanizme fungovania: slobodný, monopolizovaný, štátom regulovaný. Podľa súčasnej legislatívy: legálne, nelegálne (tieň). Podľa stupňa nasýtenia: rovnováha, vzácnosť, nadmerné.

Základné koncepcie IKT Informačné a komunikačné technológie - IKT: • IT vybavenie • Softvér • IT služby

Základné koncepcie zariadenia IT IKT vybavenie: • Počítačové systémy, vrátane serverov, osobných počítačov a tabuliek; • periférne zariadenia vrátane tlačiarní, kopírovacích strojov a počítačových monitorov; • skladovacie systémy, vrátane diskov, kryštálov a systémov na ukladanie pások; • Telekomunikačné zariadenia vrátane vybavenia podnikov, zariadení poskytovateľov telekomunikačných služieb, chytrých telefónov a mobilných telefónov.

Základné koncepcie softvéru IKT: • Softvér systému a infraštruktúry (DB); • Vývojové nástroje (softvér) a dizajn (CAD), nasadenie; • firemné informačné systémy, integrované systémy (kancelária, GIS, projekt MS); • Aplikácie: - Hranie - Celková spotreba.

Základné koncepcie IT služieb IKT: • Plánovanie a implementácia IT štruktúry podniku • Riadenie podnikovej IT infraštruktúry • Podpora • Školenie • Komunikácia •...

2 000000000000 $ ruskej ekonomiky, "src =" http://present5.com/presentation/1/246164368_437847637.pdf-img/246164368_437847637.pdf-16.jpg "alt =" Trh ICT Objem globálneho trhu informačných a komunikačných technológií. -> $ 2 000B ruskej ekonomiky, "/> objem ICT trhu globálnom trhu informačných a komunikačných technológií -..> 2 000000000000 $ ruskej ekonomiky, Nemecko

3 bilióny dolárov. Najväčším segmentom je IT vybavenie. Najdynamickejší segment (viac ako 6% ročne) softvéru.

Dynamika výdavkov na informačné a komunikačné technológie vo svete Toto a niekoľko ďalších snímok o preskúmaní RBC pre rok 2014

Výdavky vedúcich krajín

Kontrolné otázky 1. Čo znamená pojem "IKT"? 2. Aké sú tri zložky, ktoré tvoria trh IKT? 3. Čo je súčasťou konceptu IT služieb? 4. V akej fáze vývoja trhu s IKT je Rusko?

História vývoja IKT V troch etapách vývoja IKT: 1. Siete a terminály tisícov aplikácií a desiatky tisíc užívateľov. 2. Osobné počítače, internet, architektúra klientskeho servera stovky tisíc aplikácií a milióny užívateľov. 3. Mobilné zariadenia pripojené na internet, soc. siete, cloudová infraštruktúra, veľké údaje - stovky miliónov používateľov

História vývoja IKT

Vývoj vývoja IKT Mobilné technológie

Vývoj vývoja IKT Cloud technológie

Vývoj vývoja IKT Veľké dátové technológie

Kontrolné otázky 1. Aké tri stupne rozvoja IKT prideľujú analytici IDC? 2. Aké sú kľúčové súčasti tretej (súčasnej) etapy?

Základy marketingového výskumu Základné etapy Kroky Akcie 1. Definovanie výskumných cieľov 1. 1. Definovanie problému 1. 2. Formulovanie cieľov a cieľov výskumu 2. Vypracovanie výskumného plánu 2. 1. Definovanie výskumných metód 2. 2. Určenie typu požadovaných informácií a ich zdrojov príjem 2. 3. Určenie metód na získanie potrebných údajov 3. Vykonávanie výskumu 3. 1. Zhromažďovanie údajov 3. 2. Analýza údajov 4. Výklad 4. 1. Príprava záverečnej správy o výsledkoch 4. 2. Prezentácia záverečnej správy z a prezentácie

Základy cieľov marketingového výskumu I. Čo chceme vedieť? Predmetom analýzy Popis účelu štruktúry trhu Účtovné analýzu kapacity a prieskum trhu, posúdenie spoločnosti trendy na trhu tovarov analýzy vývoja trhu a podielu na trhu výrobkov spoločnosti v segmente do cieľového segmentu Uskutočnenie trhových segmentov atraktivitu analýzu s cieľom zvoliť si analýzu cieľový trh spotrebiteľov o dopyte na trhu a analýzy kľúče trh potrebuje, podrobnú štúdiu o správaní, cieľové publikum produktu požiadavky ceny analýzu polohovanie cenovú konkurenciu a DIS Operátor vyskytujúce sa v priemysle cenovej štruktúry výklenky analýzy trhových segmentov s cieľom nájsť voľné medzery na trhu a nové zdroje obchodných súťažiaci konkurenčné analýzy trhu s cieľom analyzovať konkurenčné výhody produktu a určiť slabé stránky firmy

Základy marketingového výskumu Ciele II. Ako zistiť? Formulujte otázky a vysvetlite, prečo na ne potrebujú odpovede. Ako tieto informácie pomôžu spoločnosti? Otázka Čo poskytne celkovú veľkosť trhu Umožňuje určiť potenciál rastu Veľkosť a miera rastu segmentov Umožní vám posúdiť príťažlivosť segmentu Frekvencia nákupu tovaru? ? ?

Základy kapacity marketingový prieskum trhu • Potenciál maximálneho možného objemu trhu, ktorý je určený na základe toho, že všetci potenciálni zákazníci poznajú a používajú kategóriu výrobkov • Aktuálne určená na základe súčasnej úrovne vedomostí, spotreby produktov a využiť medzi spotrebiteľmi • Prístupnosť veľkosť trhu, ktorý môže tvrdiť, spoločnosť so svojim existujúcim produktom a jeho charakteristikami (distribúcia, cena, publikum) alebo úroveň dopytu, ktorú je spoločnosť schopná uspokojiť jej zdrojov

Základy marketingového výskumu Kapacita trhu. Základné informácie. Faktory a ukazovatele Popis Obdobie Na aké obdobie sa vypočíta kapacita trhu (mesiac, štvrťrok, polrok, ​​rok) vrátane roka? Trhové hranice V akom regióne sa bude počítať trhový podiel (USA, Rusko, západná Európa, Ázia, Ďaleký východ atď.)? Kritériá pre výpočet kapacity Ktorý ukazovateľ sa bude brať ako základ pre výpočet potenciálnej trhovej kapacity - možná úroveň produkcie alebo možná úroveň spotreby? Publikum Ktoré publikum sa bude brať do úvahy pri výpočte trhovej kapacity (celá populácia 18+, ženy 35 55 s priemerným príjmom, všetci ľudia vo veku 55 rokov, mladé rodiny atď.)? Komoditné skupiny Ktoré skupiny tovaru sa budú brať do úvahy pri výpočte trhovej kapacity (na príklade automobilového trhu - len autá + súčiastky alebo autá + diely + služba)? Merná jednotka Akú mernú jednotku pri výpočte trhovej kapacity (mene, jednotke výstupu alebo objemu produkcie)? Zdroje Aké informácie sú potrebné na výpočet kapacity trhu, zdroje týchto informácií?

Základy marketingového výskumu Kapacita trhu. Metóda zdola nahor. Typ veľkosť trhu vzorca pre výpočet veľkosti trhu, pokiaľ ide o množstvo (v tis. Kusov) kapacita trh počas N (tis. Ks) = počet cieľových trhu publika (v tisícoch Pers.). * Rýchlosť spotreby tovaru počas obdobia N (v ks). veľkosť trh z hľadiska hodnoty (v tisícoch rub.) kapacita trh počas N (tisíc rub.) = počet cieľových trhu publika (v tis. os.) * miera spotreby tovare v priebehu obdobia N (v množstve.) * priemerné náklady na 1 jednotku výrobky na trhu (v rubľoch) veľkosť trhu z hľadiska objemu (v tisícoch litrov) schopnosť trh po dobu n.. (na jednotku objemu. - tisíc litrov) = číselne byť cieľovú skupinu na trhu (.. v tisícoch) * miera spotreby tovaru počas obdobia N * priemerný objem 1 balenie tovaru (v jednotkách objemu - l) (v ks).

Základy marketingového výskumu Kapacita trhu. Metóda "zhora nadol". Vychádza z informácií o predaji všetkých alebo hlavných hráčov na trhu. Kapacita trhu = Objem predaja všetkých spoločností na trhu, vyjadrený predajnými cenami kupujúcemu (tj nie v lodnej doprave, ale v maloobchodných cenách). Informácie môžu byť získané z prieskumu veľkých účastníkov trhu v dôsledku otvorených účtov publikovaných hráčmi na niektorých trhoch.

Základy marketingového výskumu Kapacita trhu. Metóda "skutočného predaja". • Podstata metódy - sledovanie predaja určitých kategórií tovaru na skutočných kontrolách kupujúcich, ktoré predstavujú skutočné nákupy publika. • Táto metóda používa veľké obchodné reťazce, s ktorými sa uzatvárajú dohody o poskytovaní údajov a tieto sklady sa používajú ako reprezentatívna vzorka. Výsledkom je, že získané údaje možno extrapolovať na celú krajinu.

Kontrolné otázky 1. Čo chýba v zozname fáz marketingového výskumu? 1. Definovanie výskumných cieľov 2. Vypracovanie výskumného plánu 3. Vykonávanie štúdií 2. Do akej miery je úloha: "určenie metód získavania potrebných údajov"? 3. Uveďte príklad výberu predmetu štúdie. Aká je etapa tejto úlohy?

Kontrolné otázky Pokračovanie 1. Ako identifikovať ciele analýzy trhu? 2. Aká je kapacita (veľkosť) trhu? 3. Aké tri typy kapacity sa líšia? Na čo sa vyznačujú? 4. Aké sú tri metódy výpočtu trhovej kapacity? Čo sú to?

Prednáška 2. Metodická podpora marketingového výskumu trhu s informačnými a komunikačnými technológiami

Analýza trhu ako fázy marketingovej stratégie, propagácia tovarov a služieb, konkurenčný boj. Trhy IKT. Vývoj IT trhu. Metódy analýzy trhu. Metóda vyhľadávania, spracovania a prezentácie údajov na trhu IKT. Hlavné zdroje informácií o trhu IKT.

Druhá prednáška kurzu Metodická podpora prieskumu trhu s informačnými a komunikačnými technológiami sa venuje analýze trhu ako fáze marketingovej stratégie. Táto prednáška poskytuje definíciu kľúčových pojmov, všeobecné informácie o trhu IKT, ako aj jeho analýzu.

Analýza trhu ako fázy marketingovej stratégie, propagácia tovarov a služieb, konkurenčný boj.Trhové hospodárstvo je založené na slobode ponuky a dopytu. Ale to je teoreticky. V praxi to znamená účinok faktorov, ako je konštantná dynamika ponuky a dopytu, kalenie konkurencia, rýchlemu vývoju technológií a inžinierstva, nepredvídateľné inflácie, variability právneho rámca a ďalšie. Všetky tieto dohovory vytvárajú neistotu ekonomiky a neschopnosť dosiahnuť očakávaný výsledok. Ale firma by mala vyvíjať, a jeden z hlavných súčasťou tohto procesu je analýza trhu, pretože to určuje stratégiu firmy.

V skutočnosti ide o zhromažďovanie informácií o konkrétnom priemyselnom trhu a jeho spotrebiteľoch, ktoré sa ďalej podrobne skúmajú. Analýza predajného trhu zahŕňa niekoľko fáz. Táto štúdia: tovar alebo služby, ponuka a dopyt, správanie potenciálnych a skutočných spotrebiteľov, trhové podmienky, dynamika cien pre optimálnu propagáciu ich návrhov na trhu.

Analýza priemyselných trhov znamená cieľ agregátu podnikov, ktoré majú záujmy v jednom sektore ekonomiky. Takzvaná ekonomická oblasť. Zahŕňa výrobu, distribúciu a spotrebu špecifických služieb alebo tovaru.

Cieľom tejto štúdie je identifikovať riziká odvetvia. Analýza predajného trhu musí vypočítať možnosť a parametre odchýlky výsledkov činnosti určitého subjektu, ktoré súvisia s nestabilnou situáciou určitého priemyselného trhu.

Tabuľka hlavných trhových kritérií je uvedená nižšie (pozri obrázok 2.1).

Obrázok 2.1. Tabuľka hlavných trhových kritérií

Marketingová analýza trhu je odhad, definícia, modelovanie a prognóza všetkých aspektov procesov, ktoré sa vyskytujú na trhu, a fungovanie konkrétneho subjektu priemyslu pomocou rôznych výskumných metód. Môže sa to uskutočniť len s ohľadom na množstvo faktorov, ktoré sú založené na rôznych klasifikáciách, ktoré prispievajú k jasnej štruktúre a klasifikácii diela. Prvým z nich je štruktúra marketingovej analýzy.

Ako urobiť analýzu trhu komplexnou - táto otázka je potrebná na jasnú predstavu o tom, čo sa stane s tovarmi alebo službami konkrétneho predmetu priemyslu. Odpoveď bude pozostávať z nasledujúcich pozícií: 1) aká je konjunktúra trhu; 2) prognózu dynamiky vývoja a rastu; 3) akú je trhová kapacita; 4) výskum konkurentov; 5) Aký je objem predpokladaného predaja tovarov alebo služieb.

Trhy IKT.Informačná činnosť je relatívne nový priemysel podnikateľskej činnosti. V dôsledku rýchleho vývoja procesu informatizácie sa však začína zaberať čoraz väčší podiel v ekonomike najrozvinutejších krajín sveta, ako aj v celom svetovom hospodárstve. Napríklad objem informačného priemyslu vo svetovom hospodárstve v roku 1993 dosiahol 2,850 miliardy dolárov, čo je dva a pol násobne vyšší ako výroba v automobilovom priemysle a viac ako trojnásobok produkcie v strojárskom a obranného priemyslu.

Rozlišujeme tieto hlavné funkcie informačného podnikania: marketingový a marketingový výskum na trhu s informáciami, organizácia výroby informačných technológií, logistika a informačné služby, lízingové operácie, poisťovacie operácie atď.

Dôležitým vplyvom na vymedzenie vyhliadok na rozvoj IKT bol technologický pokrok v oblasti IT, ktorý viedol k výraznému poklesu elektronických komponentov IKT. Explozívna povaha je vývoj výskumu v oblasti nanotechnológie, ktorý má širokú škálu praktických aplikácií, a to aj v oblasti IKT. Globálny trh pre nanoelektroniku v roku 2015 bude viac ako 300 miliárd dolárov, rovnako ako trh s nanomateriálmi.

Vývoj IT trhu.V histórii vývoja IT možno jasne rozlíšiť tri hlavné etapy. Prvá etapa, ktorá začala v polovici päťdesiatych rokov, súvisí so vznikom prvých počítačov. Boli použité v plnom súlade so svojím názvom - výlučne ako vysoko výkonné nástroje pre komplexné výpočty, pre riešenie výpočtových problémov pomocou všetkých druhov matematických metód. Koncepty štandardného softvéru ešte neboli a všetky programy implementujúce výpočtové metódy boli vytvorené prvými programátormi v strojových kódoch. Tieto programy boli použité v oblasti návrhu a inžinierstva, pri modelovaní komplexných stochastických procesov v mnohých oblastiach, ktoré si vyžadujú použitie matematických metód. Stručne povedané, môžeme povedať, že počítače spracovali čísla.

Druhá etapa vývoja IT, ktorá pokrývala značnú dobu - približne 30 rokov od polovice 60. rokov do začiatku 90. rokov, možno charakterizovať ako obdobie vzniku a vývoja automatizovaných systémov riadenia.

A až od polovice 90. rokov začala a pokračuje tretia etapa vývoja IT priemyslu, ktorý sa dá nazvať revolučným. IT začalo narúšať hlavné aktivity organizácií - prišli na pracoviská manažérov a zamestnancov. Ich úloha sa radikálne zmenila: od podania sa stala strategickou.

Príklady nových typov podnikania môže byť e-commerce a vznik virtuálnych firiem, postupné miznutie filtrov v podobe kanálov propagácie výrobkov a služieb medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Napríklad jeden zo svetových lídrov v oblasti IT - trh IBM zastavil výrobu výpočtovej techniky odovzdaním do firiem - partnerov v juhovýchodnej Ázii, zanechala za sebou len návrh a vývoj nových technológií, tj inteligencie. Navyše, v dôsledku akvizície poradenskej ramena Price Waterhouse spoločnosť IBM Global Solutions bola vytvorená, ktorý sa stal najväčším systémovým integrátorom, poskytuje integrované inteligentné služby v oblasti manažérskeho poradenstva a systémovej integrácie, spolu s dvoma ďalšími predstaviteľmi firiem trhu EDS (Electronic Data Systems) a Accenture. Podobné trendy sa prejavujú aj v Rusku.

Metódy analýzy trhu.Prieskum trhu (marketingový výskum) sa začal používať ako základ pre rozhodovanie podnikov od polovice 80. rokov.

Existuje niekoľko metód analýzy vrátane analýzy portfólia, peer review a PEST analýzy.

Analýza portfólia je nástroj strategickej analýzy, pomocou ktorého manažment organizácie identifikuje a hodnotí svoje ekonomické aktivity s cieľom investovať do najziskovejších alebo sľubných oblastí a znižovať alebo zastaviť investície do neefektívnych projektov.

Metódy odborného hodnotenia majú spravidla kvalitatívny charakter: 1) umožňujú Vám rýchlo získať odpoveď o možných vývojových procesoch udalosti na trhu, identifikovať silné a slabé stránky podniku; 2) odborné metódy sú založené na použití neúplných a nepriamych informácií, skúsenosti odborných expertov, intuície.

PEST - Analýza je nástroj určený na identifikáciu politických, ekonomických, sociálnych a technologických aspektov vonkajšieho prostredia, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu spoločnosti.

Metóda vyhľadávania, spracovania a prezentácie údajov na trhu IKT.Napriek obrovskému množstvu rôznych výskumných metód a techník je všeobecná štruktúra aktivít vykonávaných v rámci prieskumu trhu dosť jednoduchá a zrozumiteľná. Hlavné metódy získavania údajov sú: 1) rozhovory a prieskumy; 2) registrácia (pozorovanie); 3) experiment, atď.

Rozhovor (prieskum) - zisťovanie pozície ľudí alebo získanie informácií o nejakom probléme. Prieskum je najbežnejšou a najdôležitejšou formou zhromažďovania údajov v oblasti marketingu. Približne 90% štúdií používa túto metódu. Prieskum môže byť ústny (osobný) alebo napísaný.

V písomnom prieskume účastníci dostanú dotazníky (dotazníky), ktoré musia vyplniť a vrátiť sa k ich zamýšľanému účelu. Hlavnou nevýhodou, ktorá obmedzuje používanie tejto metódy, je dlhé obdobie a nízke percento (v priemere 3%) návratnosti vyplnených dotazníkov.

Pozorovanie (registrácia) je forma marketingového výskumu, prostredníctvom ktorého sa vykonáva systematické a systematické štúdium správania sa konkrétneho objektu alebo subjektu. Pozorovanie, na rozdiel od prieskumu, nezávisí od pripravenosti pozorovaného objektu na komunikáciu informácií.

Experiment je štúdium vplyvu jedného faktora na iný, pri kontrole vonkajších faktorov. Hlavnými nevýhodami tejto metódy sú významné náklady a trvanie cvičenia, čo významne obmedzuje použitie tejto metódy v praktických štúdiách.

Hlavné zdroje informácií o trhu IKT.Vďaka vývoju počítačov a iných elektronických prostriedkov je moderná spotreba informácií uľahčená a stáva sa dostupná pre bežných spotrebiteľov. Spoločnosť sa stáva čoraz viac nasýtenou znalosťou a túžbou po nich, čím sa stáva informačná, počítačová spoločnosť.

IKT stimulujú globalizáciu hospodárstva. Po prvé, IKT sú jej motormi a zohrávajú dôležitú úlohu pri oddeľovaní procesu vytvárania pridanej hodnoty a pri umiestňovaní fáz výrobného procesu v rôznych krajinách a regiónoch.

Po druhé, samotný sektor IKT sa mení v dôsledku globalizácie. Samotná technika, jej časti a časti sa vyrábajú nie v jednej krajine, ale v rôznych častiach sveta a v skutočnosti "vyrobené vo svete". Vytvárajú sa globálne produkčné siete a krajiny sa aktívne zapájajú do spolupráce v oblasti výroby.

Napríklad informácie o trhoch IKT využívajúcich moderné informačné technológie je možné získať na: informačných a spravodajských stránkach, analytických webových stránkach a iných informačných stránkach.

Podrobné vysvetlenie teoretických otázok, ktoré boli spomenuté v prvej prednáške, možno nájsť v literatúre [1, 3]. Praktické aspekty týchto otázok možno nájsť v [2, 4,5,6,7,8].

Znalosti by mali byť nezávisle overované odpovedaním na kontrolné otázky.